Blog

מי חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה?

מי חייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה?

כל מי שהכנסתו מהמקורות הבאים גבוהה מהתקרות המפורטות להלן –

הכנסה ממשכורת ו/או קצבה מעל תקרה של תקרה של -643,000 ש"ח בשנת 2015.

(649,000 ש"ח, 650,000 ש"ח בשנים 2014 ,2013 בהתאמה).

הגדרת הכנסה- כולל הכנסה מקצבה, מימוש אופציות, מענקי פרישה או היוון קצבה.

סה"כ הכנסה כולל מעל תקרה של 810,720 ש"ח בשנת 2015 (לדוגמא – שילוב של הכנסה ממשכורת, הכנסות משכ"ד מעל תקרת הפטור + הכנסות משוק ההון).

מחזור הכנסות מני"ע מעל תקרה של 810,720 ש"ח בשנת 2015. (תקרה בשנים 2014-2015 , 811,560 ש"ח – בשנת 2013 , 1,823,000 ש"ח בשנת 2012.

פריסת פיצויי פרישה קדימה עד תום שנות הפריסה

 

נכסי חוץ מעל סכום של 1,856,000 ש"ח ( בשנת 2014 -1,872,000 ש"ח ). כגון נדל"ן.

הכנסות שנוכה מהם מס במקור ע"ס של – 334,000 ש"ח בשנת 2015.

 

הכנסות מריבית מעל תקרה של 638,000 ש"ח בשנת 2015.

 

כל מי שנדרש באופן יזום ע"י מ"ה להגיש דוחות –

מ"ה רשאי לפנות לכל נישום במדינת ישראל ולדרוש ממנו באופן יזום להגיש דוחות שנתיים. לעיתים הדרישה היא רטרואקטיבית, ואומר, הנישום נדרש להגיש עד 6 שנים אחורה דוחות. בד"כ מ"ה פונה במקרים הבאים, מעבר למקרים שצוינו לעיל, כגון ריבוי מקורות הכנסה, קרי, עבודה במספר מקומות במקביל, הכנסות משכ"ד ממספר דירות וכו'.

עצמאים –

כל מי שמי שיש לו הכנסה מעסק.

Leave a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן